Modul Administrasi Sarana Dan Prasarana Kelas Xii

Modul Administrasi Sarana Dan Prasarana Kelas Xii – Farshaxanka Dahsoon ee Bixin La’aanta F*ck: Habka Ka-hortagga ah ee Ku Noolaanshaha Nolol Wanaagsan Mark Manson (4/5)

7-da Caado ee Dadka Waxtarka Sare leh: Casharro Awood leh oo ku Saabsan Isbedelka Shaqsiyeedka: Daabacaadda Xog-ururinta Sannad-guurada 25aad Stephen R. Covey (4/5)

Modul Administrasi Sarana Dan Prasarana Kelas Xii

Modul Administrasi Sarana Dan Prasarana Kelas Xii

Gabadha, Wajigaaga maydh: Jooji inaad rumaysato beta ku saabsan qofka aad tahay si aad u noqoto qofkaad rabtay inaad noqoto Rachel Hollis (3/5)

Sarana Prasarana Perkantoran

Hadiyadaha cillad-xumada: Iska daa cidda aad u malaynayso inaad u malaynayso inaad noqoto oo qabso qofka aad tahay Brené Brown (4/5)

Modul Administrasi Sarana Dan Prasarana Kelas Xii

Dhisida Maskaxda Labaad: Habka La Xaqiijiyay ee Lagu Abaabulo Noloshaada Dijitaalka ah oo lagu Furo Hal-abuurkaaga Tiago Forte (4.5/5)

Saacadda Farxada badan: Sida loo garaaco jahwareerka, Ballaadhinta wakhtigaaga, oo diirada saara waxa muhiimka u ah Cassie Holmes (3.5/5)

Modul Administrasi Sarana Dan Prasarana Kelas Xii

Pdf) Impelementasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Menengah Kejuruan

Nolosha Wacan, Ku Noolow Farxad: Waxyaabuhu maaha inay kuu qummanaadaan si aad u ahaato mid ku-filan (4,5/5)

Sida loo Beddelo Qalbi jaban: Hagaha Badbaadinta ee Jabinta, Cilaaqaadka adag, iyo Khasaaraha Kale Nathalia Molina (4,5/5)

Modul Administrasi Sarana Dan Prasarana Kelas Xii

Waxaan qiyaasayaa inaanan weli baran taas: Helitaanka Hababka Cusub ee Nololeed Marka ay Wadooyinkii hore Joojiyeen Shauna Niequist (4.5/5)

Jual Otomatisasi Tata Kelola Sarana & Prasarana Smk/mak Kelas Xii

Goynta waa hab ku anfacaya in lagu ururiyo bogag muhiim ah oo aad rabto in aad dib ugu noqoto hadhow. Hadda habayso magaca kilib-boodhka si aad u kaydiso muqaalladaada.

Modul Administrasi Sarana Dan Prasarana Kelas Xii

Reerku hadda way ka weynaadeen. Ku raaxayso gelitaanka malaayiin ebooks ah, buugaag maqal ah, majaladaha, iyo in ka badan Scribd.Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana SMK/MAK Kelas XII Jual Buku Otomatisasi Tata Kelola Sarana Dan Prasarana SMK/MAK Kelas XII oleh Badrus Suryadi, S.Pd ., M.M. Dan Sulis Rahmawati, S.Pd.

Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan tepat dalam pembelajaran dan pembelajaran pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku ini disusun berdasarkan Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar.

Modul Administrasi Sarana Dan Prasarana Kelas Xii

Pelaporan Penyimpanan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini cukup membatu siswa dalam dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat menantang guru untuk belajar dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing.

© 2010 Р2022 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Gramedia Digital adalah merek dagang yang tercatat dari Gramedia Asri Media.2 ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA SMK / MAK Penerbit PT. Sinar Terang Cetakan Pertama, Noofambar 2017 Penyusun Retno Maslikhan Firdaus Editor Retno Maslikhan Firdaus Desainer Sampul Retno Maslikhan Firdaus Administrasi Sarana dan Prasarana Untuk SMK/MAK Buku Pegangan untuk Guru dan Siswa Hak Cipta Dilinggaranng Unda Nomor 12 Tahun 1987 Pasal 44: Barang sikapa Cipta sengaja dengan dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing pasal 1 atau denda paling sedikit Rp , atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu penciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptalama atau hakks 1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp ii

Modul Administrasi Sarana Dan Prasarana Kelas Xii

3 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas kemurahan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perangkat pembelajaran siswa dengan kompetensi dasar Administrasi Laporan Penghapusan Sarana dan Prasarana dengan tepat wa Perangkat ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan program pembelajaran SMK/MAK yang nantinya diharapkan dalam pelaksanaannya diperoleh hasil belajar ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik berupa keterampilan berupa keterampilan dalam melaksanakannya dalam melaksanakannya afelaktifilan berupa ranah kognitif Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam mengembangkan perangkat pembelajaran ini khususnya kepada: 1. Bapak Drs. Mohammad Arief, M.Si, selaku dosen mata kuliah serta pembimbing dalam pembuatan perangkat pembelajaran ini. 2. Pihak-pihak yang telah membatu dalam pembuatan modul yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis mengetahui dalam pembuatan perangkat pembelajaran ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan masukan dalam penyempurnaan perangkat pembelajaran ini. Semoga perangkat pembelajaran ini dapat bermanfaat sehingga dalam penerapannya mendapat hasil sesuai dengan yang diharapkan. Malang, Noofambar 2017 Penulis iii

Modul Administrasi Sarana Dan Prasarana Kantor

4 DAFTAR ISI Halaman Sampul… i Halaman Francis… ii Kata Pengantar… iii Daftar Isi… iv Modul Peta Kedudukan… v Glosarium… vi BAB I Deskripsi… 1 Prasyarat.. 1 Petunjuk Penggunaan Modul… 1 Tujuan Akhir… 2 Kompetensi… 3 Cek Kemampuan… 3 BAB II PEMBELAJARAN Rencana Belajar Peserta Didik… 4 Kegiatan Belajar 1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran Uraian Materi Rangkuman Tujuan Lembar Kerja BAB III EVALUASI Kemampuan Kognitif Kemampuan Psikomotorik Kemampuan Afektif BAB IV PENUTUP Tindak Lanjut Harapan DAFTAR PUSTAKA iv

Modul Administrasi Sarana Dan Prasarana Kelas Xii

6 PETA KEDUDUKAN MODUL Administrasi Sarana dan Prasarana Administrasi Penghapusan Sarana dan Prasarana Barang rusak, tua, dan berlebihan Barang mati/cacat Barang hilang, dicuri, terbakar Barang Susut Hal-hal Khusus Tes Formatif Evaluasi vi

7 GLOSARIUM ISTILAH MAKNA Sarana Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan dan tujuan Prasarana Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) Inventaris kangamukan daftar yangpalam tujun aset karena tidak dipakai lagi Hibah Pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain vii

Modul Administrasi Sarana Dan Prasarana Kelas Xii

Jual Otomatisasi Tata Kelola Sarana Prasarana Tatakelola Perkantoran Smk Kelas Xii Indonesia|shopee Indonesia

8 BAB I Deskripsi Modul ini menampilkan tentang rangkuman materi mengenai sarana dan prasarana dengan sajian kompetensi khususnya untuk barnaamijka studi Administrasi Perkantoran. Pada modul ini diterangkan mengenai Laporan Administrasi Penghapusan sarana dan prasarana. Modul ini juga menampilkan tugas-tugas yang ditujukan kepada siswa untuk melatih siswa dan untuk mengetahui sampai pemahaman siswa tersebut tentang materi administrasi sarana dan prasarana. Di akhir modul akan diberikan evaluasi belajar yang berisi soal-soal pilihan ganda maupun untuk siswa sehingga modul ini diharapkan berguna bagi siswa dalam mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal saat siswa bekerja di dunia. Modul ini dibuat untuk membatu siswa dalam kegiatan belajar meraih prestasi belajar yang maksimal, siswa juga diharapkan dapat meningkatkan pemahamannya dalam penghapusan sarana dan prasarana. Pra Agar dapat mempelajari modul ini dengan baik, maka siswa harus terlebih dahulu memahami administrasi inventoisasi sarana dan prasarana dan memahami mengenai konsep materi dalam modul ini. Petunjuk Penggunaan Modul Petunjuk Untuk Siswa Jika modul ini digunakan secara mandiri, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: Membaca dan memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam pelaksanaan harapan yang dilakukan. Membaca dengan cermat uraian materi secara berurutan dan menjawab pertanyaannya dengan seungguh-sungguhnya. Mengerjakan semua tugas dan soal-soal sesuai dengan perintah yang ada dalam modul. Mengerjakan soal lembar kerja siswa pada tiap kegiatan belajar serta menyelesaikan modul evaluasi. Maamulka Penghapusan Sarana dan Prasarana 1

9 pertanyaan jawaban kepada guru dan jawaban. Mengukur dan menilai kemampuan tingkat pemahaman diri sendiri terhadap materi yang dipelajari sesuai dengan petunjuk penilaian yang telah disediakan. Petunjuk Guru Jika modul ini digunakan oleh guru sebagai bahan pembelajaran di kelas, maka langkah-langkah yang harus dilakukan guru adalah sebagai beikut: tugas-tugas yang harus dilakukan siswa dengan petunjuk penggunaan. Selalu memberikan motivasi kepada siswa sebelum memulai pembelajaran dengan mengaitkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar siswa dan memberikan pertanyaan tentang pancingan yang relevan dengan materi yang akan dipelajari. Selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, menjawab, maupun menyatakan pendapat tentang masalah, atau pertanyaan yang diajukan sehingga dapat diketahui tingkat pemahaman siswa yang dipelajari. Tidak langsung memberikan jawaban atas masalah atau pertanyaan yang diajukan siswa, tetapi mendorong siswa untuk menemukan sendiri jawaban atas pertanyaan dan masalah tersebut. pertanyaan jawaban lembar kerja dan evaluasi modul, dan baru memberikannya apabila siswa telah menyelesaikan lembar kerja siswa atau lembar evaluasi modul, sehingga siswa dapat mengukur kemampuan mereka sesuai dengan petunjuk penilaian. Memberi kesempatan kepada siswa yang belum memenuhi kriteria yang diinginkan untuk berulang-ulang kegiatan pembelajaran terutama untuk materi yang belum dikuasai. Tujuan Akhir Setelah peserta didik mempelajari materi ajar dan prasarana ini, diharapkan peserta didik dapat: 1. Memahami administrasi penghapusan sarana dan prasarana. 2. Membuat laporan penghapusan sarana dan prasarana. Maamulka Penghapusan Sarana dan Prasarana 2

Modul Administrasi Sarana Dan Prasarana Kelas Xii

10 Kompetensi Kompetensi Inti KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, danit perafen kamene, kenegaraan, dankamenejaan per. yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kadiah keilmuan. Kompetensi Dasar 3.1. Pemberitahuan Laporan Pembersihan Sarana dan Prasarana 4.1

Lingkungan Fisik Dan Sarana Prasarana Kantor Pendidikan Islam

Administrasi sarana prasarana, modul administrasi sarana dan prasarana, prasarana dan sarana, administrasi sarana dan prasarana, sarana dan prasarana administrasi perkantoran, administrasi penerimaan sarana dan prasarana kantor, administrasi sarana dan prasarana pendidikan, pengertian administrasi sarana dan prasarana, pengertian sarana dan prasarana administrasi perkantoran, administrasi sarana dan prasarana kantor, pengertian administrasi sarana prasarana, kegiatan administrasi sarana dan prasarana